pexels-photo-305833
05-01-2023

BREAAM-NL

De Nederlandse overheid probeert de gebouwde omgeving te verduurzamen door gebouweigenaren te stimuleren en te betrekken bij dit proces. De eisen waaraan bestaande gebouwen aan moeten voldoen worden door de jaren heen aangescherpt, en diverse subsidiekansen worden ingezet om de gebouweigenaren te prikkelen. De duurzaamheidssubsidies zijn te behalen door middel van duurzaamheidscertificering. In dit artikel wijden we verder uit over wat ons betreft het beste duurzaamheidscertificaat voor de bestaande bouw en renovaties, namelijk: BREEAM-in-USE.

 

De eerste vraag: Wat is BREEAM precies? Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). Nee, wat is BREEAM nou echt? BREEAM is een internationaal erkend certificeringsmethode voor het benchmarken en evalueren van de duurzaamheidsprestaties van bouwprojecten. Duurzaamheid wordt middels BREEAM in de volle breedte gemeten door te focussen op negen verschillende duurzaamheidcategorieën en werkelijke prestaties. Deze categorieën zijn met BREEAM-NL toegespitst op de Nederlandse wet- en regelgeving. De negen categorieën zijn: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling. Op elk sub-thema kunnen credits behaald worden wanneer er aan de eisen wordt voldaan. De behaalde credits voor BREEAM-in-Use bepalen de score van een gebouw: 1) Pass >25%, 2) Good >40%, 3) Very Good >55%, 4) Excellent 70% en Outstanding >85%. Door vroegtijdig in het renovatietraject de uitgangspunten van het BREEAM-in-USE certificaat mee te nemen vergroot het de kansen aanzienlijk op het behalen van een subsidiabele score van >55%.

 

De BREEAM-NL methodiek is vervolgens opgedeeld in Beheer & Gebouw, waarbij de credits van ‘gebouw’ volledig op de gebouweigenschappen focussen. Denk aan het ontwerp, de energetische waarde, de locatie en de transportvoorzieningen. Welke duurzaamheidsprincipes zijn al opgenomen in het gebouw en vooral: welke verbetermaatregelen kunnen er doorgevoerd worden om beter te scoren en daarmee een efficiënter, gezonder en meer toekomstbestendig gebouw te realiseren. De credits van beheer focussen op het duurzame beheer van een gebouw en het comfort van de gebouwgebruikers. Bijvoorbeeld op het onderhoud en de manier waarop de duurzaamheidsprestaties worden gemonitord. BREEAM-in-Use Beheer moedigt aan om gebouwen gedurende de hele levenscyclus op een duurzame manier te beheren en onderhouden. Certificaten zijn te behalen voor beide onderdelen, ook los van elkaar.

 

De certificaten zijn los van elkaar te behalen en de scores hebben geen directe invloed op elkaar. Echter, een gebouw is pas echt duurzaam als deze ook op de juiste manier gebruikt wordt en daarom stimuleren wij ook om te focussen op het verduurzamen van het gebouw en de beheerprocessen. Wat het belang van een BREEAM-NL certificaat is? Met behulp van de BREEAM-in-Use methode krijg je inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestaties van gebouwen op het gebied van o.a. waterverbruik, groenvoorzieningen en ventilatie. Door dit in kaart te brengen, wordt het duidelijk op welke vlakken er veel verbeterpotentie is om het gebouw duurzamer te maken en duurzaamheidsambities te behalen.

 

Bovendien zijn er nog meer voordelen verbonden aan het behalen van een BREEAM-NL certificaat: 1) het is financieel aantrekkelijk, want het pand wordt meer waard en de maandelijkse kosten verminderen ten opzichte van een doorsnee gebouw. Het energieverbruik, de watervraag en onderhoudskosten kunnen afnemen, dus de meer-investering wordt in de loop der tijd terugverdiend. Op de lange termijn verdient een organisatie dus geld met BREEAM! 2) Naast de financiële beweegreden stijgt de productiviteit en gezondheid van de mensen in het gebouw. BREEAM beoordeeld namelijk zwaar op o.a. klimaat, ventilatie, verlichting en fijn stoffen. 3) Tot slot is een gebouw voorbereid op de toekomst. Momenteel is BREEAM bovenwettelijk en dus niet verplicht, maar met de huidige trends en bepalingen voor 2023 (Label C) en 2030 (Label A) kunnen we allemaal verwachten dat het in de toekomst een verplichting gaat worden om aan de BREEAM-richtlijnen te voldoen.

 

Fiscaal voordeel en certificering

Met het BREEAM-in-USE certificaat kunnen gebouweigenaren in aanmerking komen voor een Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) regeling. Voor de EIA-regeling dient na de huidige labelbepaling, een maatwerkadvies gemaakt te worden, waarnaar wordt gehandeld en er minimaal drie label sprongen worden gerealiseerd. Dit sluit aan bij de wettelijke regelgeving m.b.t. labelverplichting 2023 (minimaal label C) en 2030 (minimaal label A). Deze regeling levert gemiddeld 11% voordeel voor de opdrachtgevers op.

 

Aansluitend op het EIA-traject, kunt u uw eigen mate van duurzaamheidsambities realiseren en extra financieel voordeel realiseren door ook een MIA-traject te doorlopen. Bij een Very Good score van minimaal 55% komt een gebouweigenaar in aanmerking voor de MIA 13,5% regeling en vanaf een Excellent van minimaal 70% komt een gebouweigenaar in aanmerking voor de MIA 27% regeling. Zodra de score is bepaald en het certificaat is toegekend, dan is dit één jaar geldig en kan het nog twee keer worden verlengd. Met het her-certificeren kunnen telkens de 10% stappen gerealiseerd worden om zodoende stapsgewijs verbeteringen te realiseren, welke ook beter aansluiten bij een MJOP. Indien er geen verbeteringen uitgevoerd worden, dan is het her certificeren slechts een formaliteit.

 

Certificering kan plaatsvinden zodra er ten opzichte van de huidige situatie 10% verbetering plaats vindt. Omdat de twee onderdelen los van elkaar kunnen worden gecertificeerd, en er  subonderdelen zijn aangebracht, kan er specifiek worden gekozen welke maatregelen er uitgevoerd gaan worden. Doordat er op veel verschillende thema’s verbetering gehaald kan worden, is het voor een gebouweigenaar goed toepasbaar om zijn persoonlijke duurzaamheidsambities te realiseren.

 

Begeleiding

De Groene Jongens maakt zowel BREEAM-NL QuickScans en Expertrapportages.  De Groene Jongens begeleidt gebouweigenaren tijdens dit soort trajecten. Het begeleidingstraject bestaat uit een gebouwopname waarmee de huidige situatie kan worden bepaald, gevolgd door een ambitieplan en tot slot het vastleggen van de nieuwe situatie. Daarnaast staan we altijd open om mee te denken met de klant en zijn of haar persoonlijke duurzaamheidsambities mee te nemen in het proces.