De Groene Jongens

Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe De Groene Jongens B.V. omgaat met verwerkingen van persoonsgegevens. Deze informatievoorziening heeft betrekking op verwerkingen van persoonsgegevens via de website www.degroenejongens.nl en op verwerkingen van persoonsgegevens welke te maken hebben met een aantal bedrijfsprocessen van De Groene Jongens B.V.

Informatie over De Groene Jongens en contactmogelijkheden

De Groene Jongens B.V. heeft haar bezoekadres te (3581 AL) Utrecht, aan de Nachtegaalstraat 60 bs en is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 65048628 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Groene Jongens B.V. wordt hierna aangeduid als: “De Groene Jongens”. Voor vragen over het privacybeleid is De Groene Jongens telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 085-57734229. Op de website, www.degroenejongens.nl, vindt u ook een contactformulier waarmee u contact met De Groene Jongens op kunt nemen.

Gegevensbeschermingsbeleid

Medewerkers van De Groene Jongens zijn gebonden aan een (intern) gegevensbeschermingsbeleid. Op basis daarvan is het medewerkers alleen toegestaan om persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is voor de uitvoering van een opgedragen taak. Daarnaast zijn medewerkers gebonden aan specifieke instructies over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Onderdeel daarvan is dat medewerkers dienen zich dienen te houden aan een strikte geheimhouding. Indien gewenst, kan De Groene Jongens vanzelfsprekend meer informatie over verschaffen over het binnen De Groene Jongens geldende gegevensbeschermingsbeleid.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Hieronder treft u informatie aan over een aantal belangrijke verwerkingen van persoonsgegevens welke De Groene Jongens (als verwerkingsverantwoordelijke) uitvoert.

Administratieve gegevens voor de Belastingdienst

Op basis van de fiscale bewaarplicht, moet De Groene Jongens haar administratieve gegevens 7 jaar bewaren. Het is mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht De Groene Jongens persoonsgegevens moet bewaren. In dit geval is de verwerking noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vindt u op de website van de Belastingdienst.

Persoonsgegevens van sollicitanten

De Groene Jongens kan persoonsgegevens ontvangen en opslaan van sollicitanten. Het kan hierbij gaan om diverse – al dan niet door de sollicitant zelf verstrekte – persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat De Groene Jongens enkel de persoonsgegevens verwerkt, welke noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens en van de betreffende sollicitant. Dit belang bestaat uit het kunnen uitvoeren van een sollicitatieprocedure. De betreffende persoonsgegevens worden maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. Op basis van aan de sollicitant gevraagde toestemming kunnen deze persoonsgegevens langer bewaard worden. De persoonsgegevens worden in dat geval maximaal 1 jaar bewaard, tenzij expliciet een langere bewaartermijn met de sollicitant wordt afgesproken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig).

Evenementen

Het is mogelijk dat u zich inschrijft voor een door De Groene Jongens georganiseerd evenement. U dient daarvoor in het bijbehorende formulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Als de genoemde persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, dan kunt u zich niet aanmelden voor het evenement.

De persoonsgegevens worden gebruikt om een deelnemerslijst van het evenement bij te kunnen houden. Deze deelnemerslijst wordt gebruikt vanuit praktische doeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen of een evenement wel of niet door kan gaan in verband met de daarvoor getoonde animo. De rechtsgrond van deze verwerking van persoonsgegevens is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens en van u. Dit belang bestaat concreet uit het praktische belang van De Groene Jongens om een evenement te kunnen organiseren. In sommige gevallen organiseert De Groene Jongens een evenement met een partner. Dit zal dan als zodanig worden gecommuniceerd. In dat geval zal ook de partner de deelnemerslijst ontvangen voor het zojuist genoemde doeleinde.

De persoonsgegevens kunnen na het evenement ook worden gebruikt om telefonisch contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden. Concreet houdt dit in dat De Groene Jongens u binnen 6 maanden na afloop van het evenement éénmaal telefonisch kunnen benaderen om haar dienstverlening onder de aandacht te brengen. De persoonsgegevens worden daarom tot uiterlijk 6 maanden na het evenement, dan wel na het laatste contact in dat kader, door De Groene Jongens bewaard. De rechtsgrond van deze verwerkingen is dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens. Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang om de producten en diensten van De Groene Jongens bij u onder de aandacht te brengen. In ruil voor het organiseren van het evenement vindt De Groene Jongens het redelijk en gerechtvaardigd dat De Groene Jongens u één keer telefonisch mogen benaderen. In het geval het evenement samen wordt georganiseerd met een partner, dan zal ook deze partner u éénmalig telefonisch mogen benaderen.

Het is daarnaast mogelijk dat tijdens de evenementen foto’s of video’s worden gemaakt. Het is mogelijk dat de foto’s of beelden worden gepubliceerd op de website, in een nieuwsbrief of in een andere uiting van De Groene Jongens en/of van een partner die samen met De Groene Jongens het betreffende evenement organiseert. De Groene Jongens (en eventueel de betreffende partner) zal dit ten tijde van het evenement ook mededelen en vragen of bezwaar bestaat tegen mogelijke publicatie. Indien mogelijk wordt direct op een mogelijk bezwaar geanticipeerd door de betreffende persoon niet of niet herkenbaar is beeld te brengen. De betreffende foto’s zullen niet langer dan vijf jaar na het evenement actief worden gepubliceerd. Dit laat onverlet dat het mogelijk is dat publicaties langer beschikbaar blijven op plaatsen waar De Groene Jongens niet bevoegd is om informatie te verwijderen en/of te wijzigen.

De rechtsgrond van deze verwerkingen is dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens (en eventueel de partner waarmee De Groene Jongens een evenement organiseert). Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang. De Groene Jongens (en eventueel de partner waarmee De Groene Jongens een evenement organiseert) heeft veel tijd en zorg besteed aan het organiseren van een evenement. In ruil voor het organiseren en kunnen bijwonen van het evenement, vindt De Groene Jongens het redelijk en gerechtvaardigd dat bovengenoemde verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden. Dit zodat De Groene Jongens kan onderbouwen dat actief wordt geïnvesteerd in haar klanten en relaties.

Let op dat u te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat telefonisch contact wordt opgenomen of voorafgaand aan het moment dat foto’s en/of beelden worden gemaakt of gepubliceerd gebruikt kunt maken van het recht van bezwaar. De handelingen waartegen bezwaar wordt gemaakt, zullen dan niet worden uitgevoerd. Eventuele handelingen welke voorafgaand aan het moment van bezwaar hebben plaatsgevonden, blijven wel rechtsgeldig.

Opdrachtgerelateerde informatie en documenten

Opdrachtgerelateerde informatie en documenten worden maximaal 20 jaar plus 6 maanden bewaard, gerekend vanaf de dag dat de opdracht is afgesloten. Bij opdrachtgerelateerde informatie gaat het om alle overeenkomsten, correspondentie, documentatie en/of andere informatie met betrekking tot uitgevoerde en uit te voeren opdrachten. De termijn van 20 jaar valt samen met de verjaringstermijn voor (beroeps)aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek. Door het bewaren van de opdrachtgerelateerde informatie en documenten is het mogelijk dat ook persoonsgegevens worden bewaard. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens. De Groene Jongens beschikt door deze verwerking namelijk over een volledig dossier in het geval sprake is van een aansprakelijkstelling of in het geval tegen haar een (juridische) vordering wordt ingesteld. Daarnaast kan De Groene Jongens met de informatie ook haar dienstverlening optimaliseren, bijvoorbeeld omdat duidelijk is wanneer voor het laatste moment contact met u geweest is en wat daarbij (globaal) met u is besproken en/of overeengekomen. Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Informatie over leveranciers

Naast de zojuist benoemde opdrachtgerelateerde informatie en documenten, bewaart De Groene Jongens ook separaat algemene informatie over haar leveranciers. De bewaarde persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres, en telefoonnummer. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens en de betreffende leverancier, omdat bijvoorbeeld hierdoor een nieuwe bestelling kan worden geplaatst.

Daarnaast kan De Groene Jongens ook aanvullende informatie bewaren. Het door De Groene Jongens gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld” informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van contactmomenten in op te nemen. De Groene Jongens zal dit vrije veld niet gebruiken om bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens en de betreffende leverancier, dit nu de verwerking van persoonsgegevens bijdraagt aan relatiebeheer.

De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar bewaard, gerekend vanaf het moment van het plaatsen van de laatste order. De persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard in het geval het gaat om opdrachtgerelateerde informatie en documenten. Dat zal regelmatig ook het geval zijn. Het beleid ten aanzien van deze persoonsgegevens is beschreven in de alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Informatie over potentiële leveranciers

De Groene Jongens bewaart informatie van contactpersonen van potentiële leveranciers. De bewaarde persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie is afkomstig van aan De Groene Jongens verstrekte visitekaartjes. Deze verwerking is daardoor toegestaan van uitdrukkelijk daarvoor gegeven toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De informatie wordt bewaard om contact met de betreffende persoon op te kunnen nemen.

Daarnaast kan De Groene Jongens ook aanvullende informatie over contactpersonen van potentiële leveranciers bewaren. Het door De Groene Jongens gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld” informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van contactmomenten in op te nemen. De Groene Jongens zal dit vrije veld niet gebruiken om bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens en de betreffende leverancier, dit nu de verwerking van persoonsgegevens bijdraagt aan relatiebeheer.

De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar gerekend vanaf het moment van het plaatsen van de laatste order bewaard.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Informatie over klanten

Naast de eerder benoemde opdrachtgerelateerde informatie en documenten, bewaart De Groene Jongens ook separaat algemene informatie over haar klanten. De bewaarde persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens en de betreffende klant. De Groene Jongens kan hierdoor de klant bijvoorbeeld persoonlijk uitnodigen voor een evenement.

Daarnaast kan De Groene Jongens ook aanvullende informatie bewaren. Het door De Groene Jongens gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld” informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van contactmomenten in op te nemen. De Groene Jongens zal dit vrije veld niet gebruiken om bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens en de betreffende klant, dit nu de verwerking van persoonsgegevens bijdraagt aan relatiebeheer.

De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar gerekend vanaf het moment van het plaatsen van de laatste order bewaard. De persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard in het geval het gaat om opdrachtgerelateerde informatie en documenten. Dat zal regelmatig ook het geval zijn. Het beleid ten aanzien van deze persoonsgegevens is beschreven in de alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Informatie over potentiële klanten

De Groene Jongens bewaart informatie over contactpersonen van potentiële klanten. De bewaarde persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie is altijd verzameld op basis van een rechtsgeldige grondslag, zoals benoemd in dit privacybeleid.

Daarnaast kan De Groene Jongens ook aanvullende informatie bewaren. Het door De Groene Jongens gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld” informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van contactmomenten in op te nemen. De Groene Jongens zal dit vrije veld niet gebruiken om bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens en de betreffende klant, nu deze verwerking de kans op het sluiten van een overeenkomst vergroot.

De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar gerekend vanaf het moment van het plaatsen van de laatste order bewaard.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Agenda-afspraken

De Groene Jongens bewaart de naam en het telefoonnummer van mensen waar medewerkers van De Groene Jongens een zakelijke afspraak mee hebben gehad. Als het gaat om een afspraak met een contactpersoon van een bedrijf welke producten of diensten van De Groene Jongens afneemt, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de met De Groene Jongens gesloten overeenkomst of noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens. Het beleid ten aanzien van deze persoonsgegevens is beschreven in de alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”.

Als het gaat om een afspraak met een (contact)persoon waarmee De Groene Jongens niet in een contractuele relatie staat (bijvoorbeeld een potentiële klant of afnemer), dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens. Dit is namelijk nodig in verband met de reguliere bedrijfsvoering van De Groene Jongens (zo kan bijvoorbeeld een (dag)planning gemaakt worden). In dat geval worden de persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaard, gerekend vanaf het moment dat de betreffende afspraak heeft plaatsgevonden. Deze bewaartermijn is onder meer gerechtvaardigd om een sluitende kilometerregistratie bij te kunnen houden. Daarnaast is deze termijn gerechtvaardigd omdat er regelmatig geruime tijd verloopt tussen een kennismaking en een vervolgcontact en/of een geplaatste order.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregistratie

Het is mogelijk dat bij De Groene Jongens een schriftelijke klacht wordt ingediend over bijvoorbeeld de door De Groene Jongens verrichten diensten. De Groene Jongens verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens (in de meeste gevallen een naam en een e-mailadres) voor de afhandeling van de klacht. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens. De persoonsgegevens worden tot uiterlijk 6 maanden na afhandeling van de klacht bewaard. Als u al een bestaande klant bent en de klacht heeft betrekking op een uitgevoerde of lopende opdracht, dan worden de persoonsgegevens langer bewaard (zie de alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”).

Verkregen informatie via een digitaal contactformulier

Het is mogelijk dat u via een digitaal contactformulier op de website contact met De Groene Jongens opneemt. De Groene Jongens verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens (in de meeste gevallen een naam en een e-mailadres) voor de afhandeling van uw vraag, klacht of andersoortige communicatie. Een naam en e-mailadres moeten daarom verplicht worden ingevuld. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens en van u of uw organisatie. De persoonsgegevens worden als uitgangspunt maximaal 4 weken bewaard. In het geval sprake is van een klacht, dan worden deze persoonsgegevens tot uiterlijk 6 maanden na afhandeling van de klacht bewaard. De persoonsgegevens worden langer bewaard als dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag, klacht of andersoortige communicatie. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als u al een bestaande klant bent en de vraag, klacht of andersoortige communicatie heeft betrekking op een uitgevoerde of lopende opdracht, dan worden de persoonsgegevens langer bewaard (zie de alinea “Het bewaren van opdrachtgerelateerde informatie en documenten”).

Cookies 

Op de website www.De Groene Jongens.nl wordt geen gebruik gemaakt van cookies. 

Nieuwsbrief van De Groene Jongens

De Groene Jongens verstuurt per e-mail op regelmatige basis een nieuwsbrief, waarmee De Groene Jongens bestaande klanten informeert over vergelijkbare producten en diensten. Dit is toegestaan op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de “AVG”) in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet. Hiervoor hoeft De Groene Jongens niet apart toestemming te hebben van haar klanten. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens. Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang van De Groene Jongens bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten. Bij elke uiting wordt een afmeldmogelijkheid geboden. Het is ook mogelijk dat andere personen de nieuwsbrief van De Groene Jongens ontvangen. In dat geval zal De Groene Jongens deze nieuwsbrief alleen toesturen nadat De Groene Jongens daarvoor toestemming hebben ontvangen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). De Groene Jongens bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) voor het hierboven beschreven doel tot het moment dat hiertegen bezwaar wordt gemaakt of totdat de verleende toestemming wordt ingetrokken.

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is zoveel als mogelijk aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart De Groene Jongens de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging

De Groene Jongens heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor wat betreft de organisatorische beveiliging is van belang om te vermelden dat medewerkers van De Groene Jongens zich dienen te houden aan een gegevensbeschermingsbeleid.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van De Groene Jongens worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en subverwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat de website van De Groene Jongens host. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van De Groene Jongens en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (tenzij anders aangegeven in dit privacybeleid) niet verstrekt aan derden, tenzij De Groene Jongens daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De Groene Jongens als verwerker?

Als De Groene Jongens een installatieopdracht uitvoert en in die hoedanigheid beschikt over persoonsgegevens (bijvoorbeeld een naam en e-mailadres van bij de klanten werkzame contactpersonen), dan wordt De Groene Jongens voor die persoonsgegevens niet aangemerkt als verwerker. De Groene Jongens wordt voor dergelijke persoonsgegevens namelijk aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke. De Groene Jongens hoeft daarom voor deze verwerking van persoonsgegevens geen verwerkersovereenkomst te sluiten met haar klanten.

Uw privacyrechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om De Groene Jongens te verzoeken om inzage (artikel 15 AVG) van en rectificatie (artikel 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Ook heeft u het recht om De Groene Jongens te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG) en het recht van bezwaar (artikel 21 AVG).

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Dat is namelijk niet altijd het geval. Voor meer informatie wordt verwezen naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Als u van een of meer van de genoemde rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact met De Groene Jongens opnemen via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wijzigingen en afrondende opmerkingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, doordat nieuwe verwerkingen plaatsvinden of verwerkingen anders worden ingericht. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Op deze pagina heeft De Groene Jongens beschreven hoe De Groene Jongens omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en op welke wijze De Groene Jongens de AVG binnen haar organisatie heeft geïmplementeerd. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan verneemt De Groene Jongens dat graag.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 8 januari 2019