De Groene Jongens

Privacybeleid

De Groene Jongens, gevestigd aan Nachtegaalstraat 60 bs, 3581 AL, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.degroenejongens.nl
Nachtegaalstraat 60 bs, 3581 AL, Utrecht
+31857734229

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Groene Jongens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Groene Jongens verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degroenejongens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Groene Jongens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– De Groene Jongens analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Nieuwsbrief van de Groene Jongens

De Groene Jongens verstuurt per e-mail op regelmatige basis een nieuwsbrief, waarmee De Groene Jongens bestaande klanten informeert over vergelijkbare producten en diensten. Dit is toegestaan op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de “AVG”) in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet. Hiervoor hoeft De Groene Jongens niet apart toestemming te hebben van haar klanten. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens. Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang van De Groene Jongens bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten. Bij elke uiting wordt een afmeldmogelijkheid geboden.

Het is ook mogelijk dat andere personen de nieuwsbrief van De Groene Jongens ontvangen. In dat geval zal De Groene Jongens deze nieuwsbrief alleen toesturen nadat De Groene Jongens daarvoor toestemming hebben ontvangen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig).

De Groene Jongens bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) voor het hierboven beschreven doel tot het moment dat hiertegen bezwaar wordt gemaakt of totdat de verleende toestemming wordt ingetrokken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Groene Jongens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Opdrachtgerelateerde informatie en documenten

Opdrachtgerelateerde informatie en documenten worden maximaal 20 jaar plus 6 maanden bewaard, gerekend vanaf de dag dat de opdracht is afgesloten. Bij opdrachtgerelateerde informatie gaat het om informatie en/of documentatie met betrekking tot algemene projectgegevens, overeenkomsten en gemaakte afspraken, gedane aanbieden, beschrijving van de aangenomen opdracht, financiële overzichten, meer- en minderwerk, planningen, verslagen, ontwerpstukken, aan te leggen dan wel aan te passen nutsvoorzieningen en bijbehorende infrastructuur & bouw- en woningtoezicht en bijbehorende vergunningen, risicobeschrijvingen, aanbiedingen van derden, onderaanneming & mandagenregisters, VGM-plannen, VCA-kwalificaties, bestelde materialen, tekeningen, technische gegevens, keuringsrapporten, opleveringsdocumentatie, revisiegegevens, duurzaamheidssaspecten en oplossingen, foto’s, calculaties, gespreksverslagen, agenda-afspraken, contactmomenten, nazorgaspecten en alle bijbehorende (papieren en digitale) correspondentie. De termijn van 20 jaar valt samen met de verjaringstermijn voor (beroeps)aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek. Door het bewaren van de opdrachtgerelateerde informatie en documenten is het mogelijk dat ook persoonsgegevens worden bewaard. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens. De Groene Jongens beschikt door deze verwerking namelijk over een volledig dossier in het geval sprake is van een aansprakelijkstelling of in het geval tegen haar een (juridische) vordering wordt ingesteld. Daarnaast kan De Groene Jongens met de informatie ook haar dienstverlening optimaliseren, bijvoorbeeld omdat duidelijk is wanneer voor het laatste moment contact met u geweest is en wat daarbij (globaal) met u is besproken en/of overeengekomen. Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Verkregen informatie via een digitaal contactformulier

Het is mogelijk dat u via een digitaal contactformulier op de website contact met De Groene Jongens opneemt. De Groene Jongens verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens (in de meeste gevallen een naam en een e-mailadres) voor de afhandeling van uw vraag, klacht of andersoortige communicatie. Een naam en e-mailadres moeten daarom verplicht worden ingevuld. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens en van u of uw organisatie. De persoonsgegevens worden als uitgangspunt maximaal 4 weken bewaard. De persoonsgegevens worden langer bewaard als dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag, klacht of andersoortige communicatie. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als u al een bestaande klant bent en de vraag, klacht of andersoortige communicatie heeft betrekking op een uitgevoerde of lopende opdracht, dan worden de persoonsgegevens langer bewaard (zie de alinea “Het bewaren van opdrachtgerelateerde informatie en documenten”).

Persoonsgegevens van sollicitanten

De Groene Jongens kan persoonsgegevens ontvangen en opslaan van sollicitanten. Het kan hierbij gaan om diverse – al dan niet door de sollicitant zelf verstrekte – persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat De Groene Jongens enkel de persoonsgegevens verwerkt, welke noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens en van de betreffende sollicitant. Dit belang bestaat uit het kunnen uitvoeren van een sollicitatieprocedure. De betreffende persoonsgegevens worden maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. Op basis van aan de sollicitant gevraagde toestemming kunnen deze persoonsgegevens langer bewaard worden. De persoonsgegevens worden in dat geval maximaal 1 jaar bewaard, tenzij expliciet een langere bewaartermijn met de sollicitant wordt afgesproken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig).

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is zoveel als mogelijk aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Lomans de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groene Jongens verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Groene Jongens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


De Groene Jongens deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Groene Jongens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Groene Jongens jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 16 november 2023.