De Groene Jongens

Afkortingen duurzaam bouwen
08-07-2024

Afkortingen binnen Duurzaam Bouwen: Een volledig overzicht

Verdwaald in het landschap van alle afkortingen? Niet gek, duurzaam bouwen is een snel veranderd vakgebied dat streeft naar milieuvriendelijke, economisch haalbare en sociaal verantwoorde bouwmethoden en -technieken. Zoals bij veel gespecialiseerde disciplines, zijn er in de wereld van duurzaam bouwen veel afkortingen die vaak verwarrend kunnen zijn. Van BREEAM en LEED tot EPBD en GPR, in dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste afkortingen die je tegenkomt in de verduurzaming van gebouwen. We leggen niet alleen uit waar de afkortingen voor staan, maar geven ook context en inzicht in hun toepassingen en belang binnen de sector.

Alle afkortingen op een rijtje

Wil je meer informatie over een van de afkortingen? Klik dan op de afkorting om naar de bijbehorende pagina te gaan.

Bal - Besluit activiteiten leefomgeving

Het Besluit activiteiten leefomgeving is een specifieke uitvoeringsbesluit onder de Omgevingswet die technische en milieueisen voor activiteiten vaststellen. Hieronder valt ook de onderzoeksplicht energiebesparing.

Bbl - Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving is een specifieke uitvoeringsbesluit onder de Omgevingswet die technische en milieueisen voor gebouwen vaststellen. Hieronder valt bijvoorbeeld de BENG eis en andere technische eisen.

BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen

Voor alle nieuwbouwprojecten, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

BCI - Building Circularity Index

De Building Circularity Index en is een meetinstrument om de circulariteit van een nieuw of bestaand gebouw te bepalen

BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method

BREEAM is een duurzaamheidskeurmerk dat inzicht geeft in de werkelijke duurzaamheidsprestaties van een gebouw of gebied. Binnen het onderdeel gebouw binnen de BREEAM-methodiek is er een certificeringstraject voor nieuwbouw, renovatie en in-use gebouwen. Aan de hand van verschillende punten binnen de thema’s management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling wordt een score bepaald die loopt van pass tot excellent.

CRREM - Carbon Risk Real Estate Monitor

CRREM is een initiatief dat pathways (routes) opstelt voor het energiegebruik en de CO₂-uitstoot van commerciële sectoren . Deze routes zorgen ervoor dat bedrijven binnen de limieten van het 1,5 en 2°C carbon budget blijven, zoals vastgesteld in het Klimaatakkoord van Parijs. Het doel is om beleggers en vastgoedbeheerders te helpen hun gebouwen en portefeuilles duurzamer te maken, zodat ze niet het risico lopen om als ‘stranded assets’ te worden bestempeld.

CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Dit onderdeel analyseert hoe de gezondheid van gebouwgebruikers en de omgeving wordt beïnvloedt door het gebouw. De bekeken factoren lopen sterk uit een, van akoestiek, ventilatie en veiligheid tot hoeveel daglicht treed er binnen in relevante ruimtes.

CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive

In de CSRD-rapportage presenteren bedrijven hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen aan de hand van de Economic, Social en Governance (ESG), standaarden. De CSRD heeft 3 kerndoelstellingen; (1) het verminderen van de risico's van klimaatveranderingen en andere duurzaamheidsonderwerpen zoals sociale situaties, (2) ervoor zorgen dat er meer geïnvesteerd wordt in duurzame activiteiten en minder in niet-duurzame activiteiten en, (3) ondernemingen meer verantwoording laten afleggen over hun impact op mens en milieu.

DGBC - Dutch Green Building Council

DGBC is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Als partner van DGBC werken wij mee aan de meest urgente en omvangrijke klimaatopgave van Nederland: het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

DUMAVA - Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

De DUMAVA-regeling is een subsidieregeling voor eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed die graag hun vastgoed willen verduurzamen. Denk hierbij aan eigenaren van scholen, monumenten, zorginstellingen of overheidsgebouwen.

EBS - Energieregistratie- en bewakingssysteem

Een duurzaam gebouw gaat zuinig om met materialen, dit onderdeel checkt toekomstige aanpasbaarheid, conditie en voorzieningen voor afvalstromen (recycling). Hierbij komen ook de MPG-berekening, Whole Life Carbon en losmaakbaarheid terug.

EED - Energy Efficiency Directive

Deze auditplicht geldt voor ondernemingen die 250 fte of meer in dienst hebben, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of een jaaromzet hebben van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

EML - Erkende Maatregelenlijst

Voor alle rapportageplichten is er een lijst met energiebesparende maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn verplicht om uit te voeren wanneer deze een terugverdientijd van < 5 jaar hebben. Deze lijst wordt gebruikt bij de verschillende rapportageplichten.

EPA-U/W - Energie Prestatie Adviseur Utiliteit/Woning

Energielabels worden opgesteld door adviseurs die de benodigde cursus hiervoor hebben gedaan. Hierbij is er een onderscheid tussen EPA-W (EnergiePrestatie Adviseur Woningen) en EPA-U (EnergiePrestatie Adviseur Utiliteit).

EPBD - Energy Performance of Buildings Directive

Deze richtlijn voor energieprestaties van gebouwen streeft ernaar om tegen 2050 een volledig koolstofvrije gebouwenvoorraad te bereiken, en draagt daarmee rechtstreeks bij aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. Gebouwen zijn de grootste energieverbruikers in Europa. De bouwsector is daarom cruciaal voor het behalen van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. De Europese Commissie stelde daarom in 2010 een richtlijn op waarmee zij binnen de EU een verbeterde energieprestatie voor gebouwen wil stimuleren. De eisen en bepalingen die relevant zijn voor de Nederlandse situatie zijn opgenomen in het Bbl.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt

EPC zegt iets over hoe zuinig een gebouw is. Hoe zuiniger een gebouw, hoe lager de EPC waarde. De EPC waardes kunnen vertaald worden naar de Nederlandse energielabels.

ESRS - European Sustainability Reporting Standards

De CSRD bestaat uit verschillende European Sustainablity Reporting Standards (ESRS) . Deze standaarden zijn opgedeeld in sector agnostische en sectorspecifieke ESRS. De sector agnostische en sectorspecifieke bevatten beide vereisten voor elke onderneming. Daarnaast zijn er overige duurzaamheidsverslaggevingsvereisten waarbij er met een materialiteitsanalyse kan worden bepaald over welke er gerapporteerd moet worden. Dit is dan de entiteit specifieke duurzaamheidsrapportage.

GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark

GRESB is een organisatie die door investeerders wordt geleid en zich richt op het bieden van transparante en bruikbare data over Environmental, Social, and Governance (ESG) prestaties aan de financiële markten . Het doel van GRESB is om de ESG-prestaties van vastgoedfondsen, vastgoedbedrijven, vastgoedontwikkelaars, infrastructuurfondsbeheerders en activabeheerders te meten en te beoordelen.

GPR - Gemeentelijke Praktijk Richtlijn

GPR is een duurzaamheidskeurmerk waarbij aan de hand van 5 pijlers: energie, milieu, gezondheid, toegankelijkheid en toekomstwaarde een score wordt bepaald tussen de 1-10. Voor ieder punt zijn er bepaalde eisen gesteld waarvoor bewijslast moet worden aangedragen in de ontwerp- en opleverfase.

GWP - Global Warming Potential

Aardopwarmingsvermogen is een aanduiding voor de mate waarin een broeikasgas kan bijdragen tot de klimaatopwarming. Deit kan ook worden berekend voor gebouwen. De WLC-indicator wordt bijvoorbeeld uitgedrukt als GWP in de materiaalgebonden CO₂-eq. waarde per m² BVO.

HNN - Het Nieuwe Normaal

Het Nieuw Normaal is een initiatief vanuit Cirkelstad. Het is een raamwerk gericht op de materialentransitie waarbij het doel is om een eenduidige taal te creëren voor circulair bouwen. Er zijn 3 leidraden binnen HNN, Gebouw, Infra en Gebied. Het raamwerk, Gebouw, bestaat uit 3 indicators waarbij verschillende prestatieniveaus zijn vastgesteld.

LCA - Levenscyclusanalyse

Een LCA is een systematische methode om de milieueffecten van een product, proces of dienst gedurende de hele levenscyclus te evalueren. Dit omvat alle stadia van de levenscyclus, van grondstoffenwinning, productie, gebruik, tot afvalverwerking en recycling. Het doel van een LCA is om inzicht te krijgen in de totale milieubelasting en om verbeterpunten te identificeren om de duurzaamheid te vergroten.

LCC - Life Cycle Costs

Om te weten welke kosten echt zijn verbonden aan een project is het noodzakelijk om verder te kijken dan alleen de investeringskosten. Bij de berekening van de levensduurkosten, ook wel LCC of TCO, Total Cost of Ownership genoemd, worden alle bedragen meegenomen die na oplevering en tijdens het gebruik van een project belangrijk zijn.

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design

LEED is een vrijwillig internationale certificering waarbij op basis van Amerikaanse regelgeving een standaard wordt opgesteld voor een duurzaam gebouw en wordt aangegeven welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De negen categorieën van LEED zijn: Sustainable sites, Water efficiency, Energy & Atmosphere, Materials & Resources, Indoor Environmental Quality, Locations & Linkages, Awareness & Education, Innovation in Design en Regional Priority. Elke categorie bestaat uit meerdere onderdelen waarbij er per onderdeel kunnen credits gescoord worden waar een totaalscore en waardering uit volgt. De waarderingen zijn: Certified (40–49 points), Silver (50–59 points), Gold (60–79 points) en Platinum (80+ points).

MIA/Vamil - Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De MIA/Vamil is een financiële regeling voor ondernemers die een belastingvoordeel kunnen krijgen om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken.

MPG - MilieuPrestatie Gebouwen

De totale milieubelasting van de materialen die in een gebouw worden gebruikt, wordt berekend met de MPG berekening . Sinds juli 2021 is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning een maximale MPG-score van 0,8 voor woningen en 1,0 voor kantoren verplicht.

NMD - Nationale Milieu Database

NMD is een onafhankelijke organisatie die het mogelijk maakt om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in Nederland te kunnen maken. De gegevens van het NMD worden gebruikt om MPG berekeningen te maken.

WEii - Werkelijk Energie intensiteit indicator

WEii is een gestandaardiseerde methodiek voor het bepalen van een energie-efficiëntie indicator op basis van het werkelijke energiegebruik van woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. De eenheid van WEii is kWh per jaar per m². Energiegebruik van woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

WELL - WELL Building Standard

WELL is een duurzaamheidskeurmerk dat zicht focust op welzijn en gezondheid van de gebruikers binnen het gebouw. Er zijn bij dit keurmerk punten te behalen op de thema’s: air, water, nourishment, light, movement, thermal comfort, sound, materials, mind en community . De score leidt tot een bronze, sliver, gold of platinum certificaat.

WLC - Whole Life Carbon

WLC verwijst naar de totale hoeveelheid koolstofemissies binnen een gebouw of infrastructuurproject gedurende zijn volledige levenscyclus. Dit omvat de emissies van de volgende fasen: Productiefase (A1-A3), Constructiefase (A4-A5), Gebruiksfase (B1-B7), Einde-levensfase (C1-C4), en Voordelen en lasten buiten systeemgrens (D). Hierdoor is deze eis strenger dan alleen het sturen op materiaalgebonden emissies.

Wat is jouw ambitie?

Bij de Groene Jongens hebben we kennis over veel aspecten binnen duurzaam bouwen. Zo kunnen we jou helpen om je beoogde ambitieniveau te behalen. Ook kunnen we je meer informatie geven over de verschillende certificeringen, labels en berekeningen die benodigd zijn. Heb je hier meer vragen over? Neem dan vooral contact met ons op. Op die manier kunnen we kijken wat er benodigd is in jou specifieke project.

Wil je meer weten over de diensten die wij uitvoeren? Neem dan ook vooral een kijkje op onze dienstenpagina!

Samen vinden we de beste verduurzamingsoplossingen

Bekijk hier meer nieuws: