De Groene Jongens

BREEAM soorten
16-06-2024

Wat zijn de BREEAM soorten: Gebied, Nieuwbouw en In-Use?

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is wereldwijd een van de meest vooraanstaande methoden voor het beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden. In Nederland wordt BREEAM beheerd door de Dutch Green Building Council (DGBC). Er zijn verschillende BREEAM soorten namelijk: BREEAM-NL Gebied, BREEAM-NL Nieuwbouw en BREEAM-NL In-Use. Elk schema richt zich op specifieke aspecten van duurzaamheid en biedt een gestandaardiseerde benadering voor het verbeteren van de milieuprestaties in de gebouwde omgeving. In dit artikel leggen we uit wat de verschillende soorten zijn.

BREEAM-NL Gebied

BREEAM-NL Gebied richt zich op de duurzaamheid van stedelijke gebieden en landschappen. Deze certificering beoordeelt de duurzaamheidsprestaties van een gebied vanaf de planning en het ontwerp tot en met de uitvoering en het beheer. Het omvat een integrale aanpak waarbij zowel planvorming, ontwerp als uitvoering worden geëvalueerd. Daarnaast speelt klimaatadaptatie een belangrijke rol, met criteria voor waterbeheer, biodiversiteit en aanpassing aan klimaatverandering. Mobiliteit is een ander essentieel aspect, waarbij de focus ligt op duurzaam vervoer en infrastructuur. Energie- en materiaalgebruik, evenals sociaaleconomische aspecten zoals leefbaarheid, gezondheid en welzijn van bewoners, zijn ook elementen in de beoordeling. De onderdelen van BREEAM-NL Gebied zijn:

Management

Bij dit sub onderdeel wordt het management getoetst waarbij de verantwoordelijkheid voor het realiseren van behouden van de duurzaamheidsambitie wordt getoetst. Daarnaast wordt er gekeken naar de participatie van personen en instanties en het stimuleren van een maatschappelijk verantwoorde werkwijze van de projectorganisatie.

Synergie

Het onderdeel synergie toetst de verschillende aspecten van een gebied en hoe deze elkaar kunnen versterken.

Bronnen

Bij dit sub onderdeel wordt er gekeken naar het energie-, water- en materiaalgebruik. Daarnaast worden er punten behaald voor lokale voedselproductie en preventie en beheer van afvalstoffen.

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening kijkt naar het gebruik van het gebied. Dit neemt onderdelen mee zoals; bodemgesteldheid, landgebruik, ecologische waarden, ondergrondse infrastructuur en milieu risico's.

Welzijn & Welvaart

Bij het onderdeel welzijn en welvaart wordt er gekeken naar de sociale cohesie in het gebied. Daarnaast zijn er punten te behalen voor de leefbaarheid, het omgevingsbeleid, regionale vitaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen en wonen.

Gebiedsklimaat

Bij het gebiedsklimaat gaat het over het thermisch buitenklimaat en windklimaat. Daarnaast wordt er gekeken naar water- en bodemkwaliteit. Ook worden er aspecten voor geluid- en lichthinder bekeken.

BREEAM-NL Nieuwbouw

BREEAM-NL Nieuwbouw is gericht op de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, waarbij de milieuprestaties tijdens de ontwerpfase en de bouwfase worden geëvalueerd. Dit schema omvat criteria voor duurzaam bouwmanagement en procesoptimalisatie, evenals voor gezondheid en comfort, waarbij factoren zoals binnenmilieu, daglichttoetreding en akoestiek worden beoordeeld. Energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie zijn centrale thema’s, net als de bereikbaarheid van het gebouw en duurzame vervoersopties. Daarnaast zijn er criteria voor watergebruik en -beheer, het gebruik van duurzame en hernieuwbare materialen, afvalbeheer en recycling, de impact op de natuurlijke omgeving en ecologische waarde, en het verminderen van licht-, lucht- en geluidsoverlast.

Gezondheid

Dit onderdeel analyseert hoe de gezondheid van gebouwgebruikers en de omgeving wordt beïnvloedt door het gebouw. De bekeken factoren lopen sterk uit een, van akoestiek, ventilatie en veiligheid tot hoeveel daglicht treed er binnen in relevante ruimtes.

Energie

Dit onderdeel gaat in op de energieprestatie van het gebouw. Het belangrijkste element hierin is het gescoorde energielabel. Verder worden er extra punten toegekend bij bijvoorbeeld gebruik van zonnepanelen, slim energie gebruik (afstemming van vraag en aanbod van energie), monitoring en zuinige elektrische installaties (verlichting, liften/rolpaden).

Transport

Dit thema licht uit hoe duurzaam transport mogelijk is rondom de asset. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, nabijheid van openbaar vervoer en veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Water

Om het waterverbruik te verminderen analyseert dit onderdeel hoe zuinig installaties die water verbruiken zijn (wc, douche, wastafel), maar ook of er goed wordt gemonitord wat er verbruikt wordt en of hemelwater hergebruikt kan worden.

Materialen

Een duurzaam gebouw gaat zuinig om met materialen, dit onderdeel checkt toekomstige aanpasbaarheid, conditie en voorzieningen voor afvalstromen (recycling). Hierbij komen ook de MPG-berekening, Whole Life Carbon en losmaakbaarheid terug.

Afval

Bij dit onderdeel komt naast afvalmanagement ook het adaptief vermogen van het gebouw terug. Hierbij kunnen er punten worden behaald voor opslagruimtes voor recyclebaar afval en de mate van klimaatadaptatie.

Landgebruik en ecologie

Dit onderdeel toetst hoe het gebouw samengaat met de natuur. Is er genoeg groenvoorziening op het perceel? en zijn er voorzieningen voor dieren om te kunnen leven op het perceel?

Vervuiling

Als laatst wordt externe vervuiling bekeken. Belangrijke factoren hierin zijn gebruik van chemische middelen, koudemiddelen, vervuiling van grondwater en het beperken van lichtvervuiling en geluidsoverlast.

BREEAM-NL In-Use

BREEAM-NL In-Use richt zich op de duurzaamheid van bestaande gebouwen die in gebruik zijn. Dit schema is bedoeld om de operationele prestaties van gebouwen te verbeteren en omvat criteria voor duurzaam beheer en onderhoud. Het binnenmilieu voor gebruikers wordt geëvalueerd op aspecten zoals luchtkwaliteit en comfort. Energiebeheer speelt een belangrijke rol, waarbij het energiegebruik en de energie-efficiëntie van het gebouw worden beoordeeld. Waterbeheer, het gebruik en beheer van materialen en afvalstromen, het beperken van milieuvervuiling, de bereikbaarheid en mobiliteitsopties, en het behoud en verbetering van de ecologische waarde van de locatie zijn ook belangrijke aspecten. De onderdelen van BREEAM-NL In-Use zijn:

Gezondheid

Dit onderdeel analyseert hoe de gezondheid van gebouwgebruikers en de omgeving wordt beïnvloedt door het gebouw. De bekeken factoren lopen sterk uit een, van gebruikte verbrandingsinstallaties (verwarming) tot hoeveel daglicht treed er binnen in relevante ruimtes.

Energie

Dit onderdeel gaat in op de energieprestatie van het gebouw. Het belangrijkste element hierin is het gescoorde energielabel. Verder worden er extra punten toegekend bij bijvoorbeeld gebruik van zonnepanelen, slim energie gebruik (afstemming van vraag en aanbod van energie), monitoring en zuinige elektrische installaties (verlichting, liften/rolpaden).

Transport

Dit thema licht uit hoe duurzaam transport mogelijk is rondom de asset. Denk hierbij aan genoeg laadpalen, nabijheid van openbaar vervoer en veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Water

Om het waterverbruik te verminderen analyseert dit onderdeel hoe zuinig installaties die water verbruiken zijn (wc, douche, wastafel), maar ook of er goed wordt gemonitord wat er verbruikt wordt en of hemelwater hergebruikt kan worden.

Materiaalstromen

Een duurzaam gebouw gaat zuinig om met materialen, dit onderdeel checkt toekomstige aanpasbaarheid, conditie en voorzieningen voor afvalstromen (recycling).

Bestendigheid

Om lang mee te gaan moet de asset goed bestand zijn tegen (toekomstige) natuurproblemen. Ook moeten er maatregelen zijn voor bescherming tegen andere externe factoren als voertuigen en diefstal.

Landgebruik en ecologie

Dit onderdeel toetst hoe het gebouw samengaat met de natuur. Is er genoeg groenvoorziening op het perceel? en zijn er voorzieningen voor dieren om te kunnen leven op het perceel?

Vervuiling

Als laatst wordt externe vervuiling bekeken. Belangrijke factoren hierin zijn gebruik van chemische middelen, koudemiddelen en vervuiling van grondwater.

Verschillen en Overeenkomsten

Hoewel alle BREEAM soorten duurzaamheid als kern hebben, zijn er duidelijke verschillen en overeenkomsten. De gemeenschappelijke doelstelling is het bevorderen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving, maar de scope en focus van alle BREEAM soorten verschillen aanzienlijk.

BREEAM-NL Gebied richt zich op de bredere context van stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen, terwijl BREEAM-NL Nieuwbouw specifiek de ontwerpfase en bouwfase van nieuwe gebouwen adresseert. BREEAM-NL In-Use, daarentegen, is gericht op de operationele prestaties van bestaande gebouwen. Deze verschillende focusgebieden betekenen dat elk schema specifieke beoordelingscriteria hanteert die relevant zijn voor de betreffende fase van de gebouwde omgeving.

Er zijn echter ook belangrijke overeenkomsten. Alle schema’s hanteren een multidisciplinaire aanpak, waarbij aspecten zoals energie, water, materialen, afval en gezondheid en welzijn centraal staan. Het certificeringsproces is vergelijkbaar voor elk schema, waarbij een onafhankelijke assessor de duurzaamheidsprestaties beoordeelt en een certificaat toekent op basis van de behaalde scores.

De specifieke criteria verschillen echter per schema. Voor gebieden zijn er bijvoorbeeld unieke eisen voor klimaatadaptatie en mobiliteit, terwijl bij nieuwbouw de nadruk ligt op ontwerp- en bouwkeuzes. Voor bestaande gebouwen is het operationeel beheer van groter belang. Hierdoor zijn de doelgroepen en toepassingen van elk schema ook verschillend: stedelijke planners, ontwikkelaars en overheden voor BREEAM-NL Gebied; architecten, ontwikkelaars en aannemers voor BREEAM-NL Nieuwbouw; en gebouwbeheerders, facility managers en eigenaren voor BREEAM-NL In-Use.

In conclusie bieden de verschillende BREEAM soorten een uitgebreide en gestandaardiseerde aanpak voor het bevorderen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Elk schema richt zich op unieke aspecten van stedelijke gebieden, nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen, en draagt zo bij aan een duurzamere toekomst.

BREEAM-NL logo

Voor welke BREEAM soorten kan jij een certificaat behalen?

Naast het onderdeel Asset kunnen er ook punten worden behaald voor het onderdeel Beheer. Bij de Groene Jongens voeren we ook Beheer certificaten uit. Daarnaast kunnen we ook Nieuwbouw certificaten voor Asset en Beheer afgeven. Heb je hier meer vragen over? Neem dan vooral contact met ons op. Op die manier kunnen we kijken wat er benodigd is in jou specifieke project.

Wil je meer weten over de BREEAM scores? Neem dan ook vooral een kijkje op onze dienstenpagina over BREEAM-NL In-Use!

Krijg advies van een BREEAM expert

BREEAM-NL adviseur bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom BREEAM-NL certificering? Neem dan hieronder contact op met Remy.

remy@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Samen vinden we de beste verduurzamingsoplossingen

Remy breeam expert

Bekijk hier meer nieuws: