GPR Gebouw foto
05-02-2023

Alles dat je moet weten over GPR gebouw

Certificaten zijn een veel gebruikt middel om duurzame ontwerpkaders te geven aan gebouwen. Deze gebouwcertificaten dienen zowel als label, als voor mechanisme om duurzaamheid objectief te beoordelen en gebouwen onderling te vergelijken. Daarnaast hanteren de meeste gebouwcertificaten een holistische benadering om duurzaamheid op meerdere vlakken terug te laten komen in het gebouw. Hierbij wordt dus verder gekeken dan alleen de energieprestatie. Ook geven ze de handvaten om abstractere duurzaamheidsthema’s en het Bouwbesluit 2012 concrete toepassing te geven. In dit artikel vertellen we meer over een geweldig gebouwcertificaat voor nieuwbouw, transformatie en renovatieopgaves: GPR Gebouw. 

Wat is GPR gebouw eigenlijk?

GPR Gebouw is een door W/E Adviseurs opgesteld gebouwcertificaat die bijzonder veelzijdig toe te passen is. Het certificaat is opgebouwd uit een vijftal duurzaamheidsthema’s, te weten Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikerskwaliteit en Toekomstwaarde. Elk thema bevat verschillende sub-thema’s die weer opgebouwd zijn uit een aantal credits. Door zoveel mogelijk credits in het ontwerp en de realisatie mee te nemen, wordt een hogere themascore en dus een beter rapportcijfer behaald. Deze opzet maakt GPR Gebouw een uitstekend instrument om specifieke wensen of ambities terug te laten keren in het gebouwontwerp. Dit kan al in een vroeg stadium van het traject door alleen al specifieke (sub)scores te bepalen, welke als aanvulling in een (technisch) Programma van Eisen opgenomen kunnen worden. 

Elk thema heeft een eigen benaderingswijze en bijbehorende eisen. De thema’s Energie en Milieu hebben direct te maken met klimaat. Bij het thema Energie wordt gekeken naar de Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) score in combinatie met aanvullende maatregelen zoals de implementatie van zonnepanelen. Het thema Milieu is gefocust op de milieulast van de toegepaste materialen in het gebouw. Dit gebeurt gedeeltelijk door een waardering van de MPG-berekening. Daarnaast spelen eisen met betrekking tot het hergebruik van producten, circulair materiaalgebruik en watermanagement van het gebouw een belangrijke rol. Bij de thema’s Gezondheid en Gebruikerskwaliteit staat de mens centraal. Bij Gezondheid wordt aandacht besteed aan geluid, luchtkwaliteit, licht- en visueel comfort en thermisch comfort. Met de beoordeling van de toegankelijkheid en functionaliteit van het pand, als ook de technische kwaliteit en sociale veiligheid wordt de score op Gebruikerskwaliteit bepaald. Als laatste waardeert GPR-gebouw de Toekomstwaarde van het gebouw. Het doel bij Toekomstwaarde is om architectonische en functionele kwaliteit te behouden én om in te spelen op eventueel veranderend gebruik of nieuwe wet- en regelgeving in de toekomst. 

Voorbeeld GPR Gebouw

Gezamenlijk geven de thema’s een totaalbeeld van de duurzaamheidsprestatie van een gebouw. Door het combineren van deze thematieken is het algehele doel van een GPR-certificering het creëren van een zo hoog mogelijke kwaliteit met een zo laag mogelijke milieubelasting. Hiermee komen Planet, People en Profit met elkaar in balans te staan. In aanvulling op de ‘standaard’ GPR Gebouw methodiek is een extra module ontwikkeld om circulariteit extra te belichten. Deze module is in lijn met de Energieprestatie Gebouw (EPG) en Milieuprestatie Gebouw (MPG) methodieken en bepaald de Circulariteitsprestatie Gebouw (CPG) genoemd. De CPG-module bestaat eveneens uit vijf thema’s waaraan circulariteit wordt gemeten. Het mooie aan deze methodiek is dat de CPG-score bijna volledig uit de invoer van GPR Gebouw wordt gehaald. Dit maakt het een zeer geschikte aanvulling op GPR Gebouw, zonder dat hiervoor andere certificeringen of bepalingsmethodes uitgevoerd hoeven worden. 

Wist je dat...

… er sinds kort maar één MPG berekening gemaakt hoeft te worden per gebouw? Voorheen moest er namelijk een berekening worden gemaakt per gebruiksfunctie.

… sommige duurzaamheidsmaatregelen een positief effect hebben op meerdere thema’s? Zo zorgt een groene gevel voor een win-win-win situatie. Er kunnen extra punten worden behaald op het thema Milieu, bij Gezondheid levert het positieve punten op in het kader van fijnstof maatregelen en bij Toekomstwaarde worden er punten behaald als de opbouw van de gevel hittestress voorkomt.

… er altijd een gewogen gemiddelde van de scores per GPR-thema wordt genomen, als een project bestaat uit verschillende gebruiksfuncties? De scores worden gewogen op basis van gebruiksoppervlakte. De gewogen gemiddeldes tellen dan mee voor de ambitieniveaus voor subsidies (7,0/7,5 voor renovatie en 8,0/8,5 voor nieuwbouw).

… de Groene Jongens GPR Gebouw gebruikt als startpunt in plaats van eindpunt? Door GPR Gebouw vroegtijdig te betrekken in het ontwerpproces, kunnen er gemakkelijk duurzaamheidsmaatregelen geïntegreerd worden. Zo hoef je niet achteraf te kijken waaraan je voldoet, en is er een grotere kans om het beoogde ambitieniveau te behalen!

… GPR Gebouw niet alleen gebruikt wordt voor subsidies, maar ook steeds vaker als eis wordt gesteld door de gemeente om aan te voldoen bij nieuwbouw projecten? Bij aanbestedingen, gronduitgiftes, gebiedsontwikkelaars, investeerders, subsidies en erfpachten gaat GPR een steeds belangrijkere rol spelen.

GPR Gebouw in de praktijk: Van ambitie naar ontwerp en certificering 

Een gebouwcertificaat als GPR Gebouw kan op verschillende vlakken dus bijdragen om een duurzamer en comfortabel gebouw te realiseren. Het biedt handvatten en ontwerpkaders, maar geeft ook de mogelijkheid om gebruikerswensen en ambities van de opdrachtgever in te vertalen. Deze mogelijkheden moeten wel aangegrepen worden, anders eindigt ook GPR Gebouw slechts als een papieren en theoretische exercitie, waardoor niet het maximale resultaat behaald wordt. Bij de Groene Jongens hebben we onze eigen gebruiksmethodiek van GPR Gebouw ontwikkeld, waarmee alle voordelen van het certificaat ten volle benut kunnen worden. 

Daarbij beginnen we met het vertalen van de ambities van de opdrachtgever te vertalen naar een realistische, maar ambitieuze GPR Gebouw score. Vervolgens integreren we de te behalen credits van GPR Gebouw in het (technisch) Programma van Eisen, zodat alle ontwerpende partijen deze mee kunnen nemen in het ontwerp. Vervolgens start het expert-traject waarbij de Groene Jongens gedurende de verschillende fases het ontwerp toetst aan de GPR Gebouw score. Wanneer nodig kunnen zaken toegevoegd of aangepast worden. Het doel is om alle credits zo goed mogelijk terug te laten keren in het ontwerpcertificaat. Vervolgens controleren we hoe het gebouw uiteindelijk uitgevoerd wordt, waarna het definitieve GPR Gebouwcertificaat afgegeven kan worden. 

Benieuwd hoe een GPR Gebouw rapportage eruit ziet? Klik hieronder voor een voorbeeld rapportage.

Fiscaal voordeel en certificering 

Momenteel wordt het behalen van een GPR Gebouwcertificaat binnen de subsidieregeling MIA/VAMIL. Het succesvol behalen van GPR Gebouw certificaat levert afhankelijk van de opgave – renovatie of nieuwbouw – 13,5% of 27% milieu-investeringsaftrek op. Voor een renovatie geldt dat bij het behalen van minimaal een 7,0 op alle thema’s 13,5% opgenomen kan worden. Bij minimaal een 7,5 op alle thema’s kan 27% worden meegenomen bij de MIA-regeling. Voor nieuwbouwprojecten gelden hogere minimumscores, namelijk een 8,0 voor 13,5% en een 8,5 voor 27%. 

Ook kan er aanspraak worden gedaan op de DUMAVA-subsidieregeling met een integraal verduurzamingsproject. DUMAVA staat voor duurzaam maatschappelijk vastgoed, om in aanmerking te komen moet het project dus maatschappelijk vastgoed zijn. Voor de DUMAVA-regeling is er een subsidie van 30% van de projectkosten en 50% voor de energieadvies kosten. 

GPR Gebouw logo

Wat zijn de mogelijkheden voor mijn duurzaamheidsproject?

Om inzicht te krijgen of een ontwerp in aanmerking kan komen voor de gewenste subsidiabele score heeft de Groene Jongens de GPR QuickScan ontwikkeld. Hierbij toetsen we het huidige gebouwontwerp en geven we de GPR-scores van de verschillende thema’s. Vervolgens zetten we aantal optimalisatiepaden uit die leiden tot de gewenste score. Op deze manier kan in een vroeg stadium bepaald worden of een subsidie haalbaar en rendabel is. Op het moment dat het GPR-traject een vervolg krijgt dan kan De Groene Jongens tevens de rol van GPR-Expert vervullen om te waarborgen dat de gestelde ambities worden behaald. 

Kijk voor meer informatie over het volledige traject en een voorbeeld scan ook even op onze dienstenpagina over GPR Gebouw. Daarnaast staan we altijd open om mee te denken met de klant en zijn of haar persoonlijke duurzaamheidsambities mee te nemen in het proces.  

Geïnteresseerd? Neem hieronder vrijblijvend contact met ons op over de opties van GPR Gebouw!

Bekijk hier meer nieuws: