De Groene Jongens

Diensten (4)
11-04-2024

Wat zijn de 5 GPR Thema's?

Wat zijn de 5 GPR Thema's?

In een eerder artikel legde we uit wat een GPR certificaat is en wat het belang is van dit duurzaamheidscertificaat voor nieuwbouw en bestaande bouw. In dit artikel vertellen we je meer over de verschillende GPR thema's en worden deze in detail uitgelicht.

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn en is een methode om de duurzaamheidsprestaties van een gebouw te beoordelen aan de hand van gemaakte ontwerpkeuzes. De methode maakt ambities toetsbaar en maakt het effect van verschillende verduurzamingsmaatregelen zichtbaar. GPR Gebouw is het digitale instrument dat helpt bij het stellen van duurzaamheidsambities en het in kaart brengen van duurzaamheidsprestaties van nieuwbouw en bestaande bouw. 

De methode focust op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Door vanuit verschillende thema’s naar het gebouw/gebouwontwerp te kijken, wordt duurzaamheid op integrale wijze meegenomen in de nieuwbouw- en/of renovatieplannen.

De 5 GPR thema's

Energie

Richtlijnen en normen zoals NTA 8800 bieden inzicht in mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren. Dit draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering en het betaalbaar houden van energie. Dit onderdeel bestaat uit twee sub onderdelen:

Energieprestatie

Bij dit sub onderdeel worden de resultaten van een energieprestatie-berekening, zoals een BENG, ingevoerd. Op basis van het energiegebruik en de CO2-emissies worden er punten toegekend.

Aanvullende energieprestatie

De aanvullende energieprestatie neemt extra onderdelen mee zoals de energiezuinigheid van liften en de buitenverlichting.

Milieu

Met de toenemende schaarste en stijgende kosten van grondstoffen groeit de belasting op het milieu. De bouwsector is verantwoordelijk voor meer dan 30% van het wereldwijde grondstoffenverbruik en draagt bij aan schadelijke emissies. Het renoveren of juist slopen van bestaande gebouwen kan de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen en het verbruik van grondstoffen beperken. Dit onderdeel bestaat uit drie subonderdelen:

Materiaal

In dit onderdeel wordt er gebruik gemaakt van een MPG (milieu prestatie gebouw) berekening om de duurzaamheid van het materiaal te beoordelen. Verder wordt er gekeken naar het hergebruik, de herkomst van materialen en de bouwmethode.

Water

Het onderdeel Water gaat in op het waterverbruik van het gebouw. Hier worden meer punten toegekend wanneer er maatregelen zijn genomen om het waterverbruik te begrenzen.

Ruimte en Natuur

Door de kavel goed te benutten en maatregelen toe te voegen om de ecologische waarden van het gebied goed te benutten is er sprake van een hogere mate van duurzaamheid.

Gezondheid

Mensen brengen een groot deel van hun tijd door in gebouwen zoals woningen, kantoren of scholen, maar het binnenmilieu laat vaak te wensen over. Het doel van dit thema is het realiseren van gezonde gebouwen, met aandacht voor het beperken van geluidsoverlast, voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie en daglichttoetreding. De keuzelijsten in GPR Gebouw stimuleren gebruikers om ideeën op te doen voor het verbeteren van het binnenklimaat.

Akoestisch comfort

De akoestiek in een ruimte is belangrijk voor het hebben van een fijne ervaring voor de gebruikers van het gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met geluidswering van buitenaf maar ook binnen het gebouw.

Luchtkwaliteit

Bij dit onderdeel is de ventilatiecapaciteit in het gebouw erg belangrijk. Hoe beter het ventilatie systeem hoe meer punten er kunnen worden toegekend. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de hoeveelheid stof.

Thermisch comfort

In de winter moet het gebouw warm genoeg zijn en in de zomer niet té warm. Daarom wordt ook het thermische comfort meegenomen in GPR.

Visueel comfort

Om een fijn gebruik van het gebouw te garanderen is het belangrijk dat er genoeg daglichttoetreding is. Daarnaast wordt ook het soort kunstlicht meegenomen, dat er genoeg licht is op werkplekken maar er ook lichtwering is.

Gebruikskwaliteit

De samenleving vergrijst, maar de wens om langer thuis te blijven wonen blijft. Dit betekent dat zorg en wonen moeten worden geïntegreerd. Verschillende doelgroepen zoals jongeren, gezinnen en gehandicapten hebben verschillende behoeften, maar iedereen wil een veilige woonomgeving. GPR Gebouw beoordeelt in hoeverre een gebouw voldoet aan de veranderende behoeften van diverse gebruikersgroepen.

Toegankelijkheid

Bij dit onderdeel is het van belang dat het gebouw toegankelijk is voor alle gebruikers. Hier worden alle looproutes bekeken of deze breed genoeg zijn en of er een invalide toilet aanwezig is.

Functionaliteit

De functionaliteit beoordeeld of er genoeg auto- en fiets parkeerplekken aanwezig zijn. Ook wordt hierbij gekeken naar het vloeroppervlak en vrije overspanning.

Technische kwaliteit

De technische kwaliteit van het gebouw is bij nieuwbouw bijna altijd uitstekend. Wanneer er producten worden hergebruikt wordt er gekeken of deze producten verouderd zijn en dus lagere technische kwaliteit hebben.

Sociale waarde

Bij dit onderdeel worden er punten toegekend als er een veilige hoofdentreehal met toegangsdeuren aanwezig is. Ook wordt er gekeken naar sociale cohesie in en rondom het gebouw.

Gebruikskwaliteit

Sommige wijken zijn gewild, terwijl andere wijken verlaten worden. De waarde van vastgoed neemt toe wanneer mensen zich verbonden voelen met hun omgeving. Leegstaande kantoorgebouwen vormen een zowel maatschappelijk als financieel probleem, vaak doordat ze niet voldoende toekomstbestendig zijn ontworpen. Een goede score op dit thema betekent dat een gebouw zonder hoge kosten of veel materiaalverspilling kan worden aangepast aan veranderende gebruikerswensen of wet- en regelgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met functieverandering en de belevingswaarde van de omgeving tijdens nieuwbouw of renovatie.

Aanwezige kwaliteit

De aanwezige kwaliteit is van belang voor de toekomstwaarde. Daarom worden onderdelen van de vorige onderdelen meegenomen in de aanwezige kwaliteit.

Adaptiviteit gebouw

Door het veranderende klimaat moeten gebouwen, die vaak een lange levensduur hebben, ook adaptief zijn. De aanpasbaarheid van het gebouw voor toekomstige functies wordt daarom beoordeeld.

Klimaatadaptiviteit

Bij dit onderdeel wordt er gekeken naar wateroverlast, droogte en hittestress.

Belevingswaarde

Er zijn verschillende onderdelen die de beleving van een gebouw beïnvloeden. Bijvoorbeeld hoe de buitenruimte is ingedeeld, wat de belevingswaarde in het gebouw is maar ook de educatieve waarde van het gebouw.

GPR Gebouw logo

Wat is jouw GPR ambitie?

De Groene Jongens biedt ondersteuning bij het realiseren van jouw doelen. Daarom is het mogelijk om alleen de Quickscan uit te voeren zonder verdere stappen te ondernemen om een inzicht te krijgen in de mogelijkheden zonder meteen een volledig traject te doorlopen.

Als GPR Expert kunnen wij GPR gebouw certificeringtrajecten uitvoeren. Deze certificeringsmethode is geschikt voor het verduurzamen van nieuwbouw utiliteitsgebouwen waarbij utiliteitsgebouwen bestaan uit; kantoorpanden, winkels en gebouwen met industriefunctie. Wil je meer weten over de GPR? Neem dan ook vooral een kijkje op onze dienstenpagina over GPR Gebouw!

Krijg advies van een GPR expert

Stefan is de GPR-Expert en GPR-Assessor bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom GPR certificeringen? Neem dan contact op met Stefan.

stefan@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Stefan Kramer

Bekijk hier meer nieuws: